Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2017

3755 4c83

Getting to the Top

Reposted fromcat-gifs cat-gifs via8agienny 8agienny
3304 6a6e 500
3871 e9e6 500
So fluffy.
Reposted frombiru biru viacats cats
5582 f433 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles
0219 c745 500
Reposted fromdaysleeper daysleeper viakapitandziwny kapitandziwny
Życie zaczyna się dopiero wtedy, gdy masz je z kim spędzić. 
Reposted frombabyimdreamin babyimdreamin viaPicki91 Picki91
1874 b58b 500
Reposted fromsosna sosna viakapitandziwny kapitandziwny
0291 ac5c
Reposted from1911 1911 vialifeless lifeless
8819 9772 500
Reposted fromserda serda viacats cats
Reposted fromedwes edwes viakapitandziwny kapitandziwny
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianataliana nataliana
0812 d72f
Reposted fromscorpix scorpix viaIriss Iriss
Reposted frombluuu bluuu viaPicki91 Picki91
Karkonosze
Reposted fromlust lust vialifeless lifeless
8475 38d2 500
Reposted frombrumous brumous vianataliana nataliana
8091 2693
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamglistyporanek mglistyporanek
When was the last time anyone ever told you how important you are?
— Maya Angelou (via dollykadulha)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianestlee nestlee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl