Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

0210 a78a
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viascorpix scorpix
0589 39bb
Reposted fromoutline outline viascorpix scorpix
3043 225f 500
Reposted fromyourholypope yourholypope viascorpix scorpix
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viascorpix scorpix
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viascorpix scorpix
7625 baa9 500
Reposted fromteijakool teijakool viascorpix scorpix
1719 a702
Reposted fromparkaboy parkaboy viascorpix scorpix
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viascorpix scorpix
9747 0b00
Reposted fromzciach zciach viascorpix scorpix
9483 3346 500
Reposted fromexistential existential viascorpix scorpix
9679 ad83 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix
0422 cd22 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viascorpix scorpix
3719 fe1c 500
Reposted frompierdolony pierdolony viascorpix scorpix
Reposted fromgruetze gruetze vianothingwrong nothingwrong
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams vianothingwrong nothingwrong
0455 3e8a
Reposted fromsosna sosna via8agienny 8agienny
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole vialifeless lifeless
5147 351f 500
Reposted fromxempx xempx vialifeless lifeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl