Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

5975 d9ee
Reposted fromcinnamoos cinnamoos viaTokyoMEWS TokyoMEWS
4713 665f 500
Reposted fromtrickstersweet trickstersweet viaTokyoMEWS TokyoMEWS

May 12 2017

Reposted frombluuu bluuu viadiebitchdie diebitchdie
5382 1952 500
Reposted fromlittlefool littlefool viadiebitchdie diebitchdie
6083 16c3 500

RRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWWWR

3109 4941
Reposted fromtfu tfu viakapitandziwny kapitandziwny
0706 8698
Reposted fromsohryu sohryu viachildren children
9598 2df5 500
Reposted fromtwice twice viaclearthoughts clearthoughts
Please dont stop
Reposted fromDeva Deva via8agienny 8agienny
Reposted fromFlau Flau via8agienny 8agienny
7546 b649 500
Reposted fromgruetze gruetze via8agienny 8agienny
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer via8agienny 8agienny
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa viamglistyporanek mglistyporanek
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromtfu tfu viamglistyporanek mglistyporanek
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieśc
4315 99e2 500
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viaellijah ellijah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl