Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

7888 798e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
7869 f60e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
7867 f28b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaPicki91 Picki91
5957 cca7 500
Reposted fromsavatage savatage via8agienny 8agienny
4496 a4cd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via8agienny 8agienny
2342 d40b 500
Reposted fromanke anke via8agienny 8agienny
8204 e186
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaimaybebad imaybebad
Chciałabym czuć, ze chociaż troche jestem Ci potrzebna.. że chociaż troche chcesz żebym byla.. że chociaż troche Ci na mnie zależy..
— Chociaż trochę..
5315 3a55 500
Może jestem romantyczna. Ale w moim świecie jak się o kogoś walczy, to się walczy do ostatniej kropli krwi. Nawet jeśli to oznacza rany, wydatki i stanie pod cudzym domem. Jeśli jestem dla kogoś ważna, chcę to wiedzieć i czuć, a nie się domyślać. Domyślać to się mogę, co jutro będzie na obiad. 
— Jaorbita.pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl