Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

6114 6801
Reposted fromaunds aunds vialifeless lifeless
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaPicki91 Picki91
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
Piękno kobiety nie przejawia się w ubraniach, które nosi, w jej figurze lub sposobie w jaki układa włosy. Piękno kobiety musi być widoczne w oczach, ponieważ są one drzwiami do jej serca – miejsca gdzie mieszka miłość.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna vianataliana nataliana
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die vianataliana nataliana
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba vianataliana nataliana
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viamoth-into-flame moth-into-flame
5668 f196
1786 8244
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viausmiechprosze usmiechprosze

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
1208 ed73
Reposted fromjasminum jasminum viamefir mefir
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viamefir mefir
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted fromrefuge refuge viamefir mefir
8890 f229 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl