Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

0603 3185 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove vialifeless lifeless
5667 dbc4

vintagepales:

Church of La Asuncion. Priego de Córdoba. Spain

Reposted fromhawke hawke
5824 5626 500
Reposted fromvariaen variaen
5936 c2bc
Reposted fromvariaen variaen
6115 3619
Reposted frombun bun
Oszukiwałam się. Tak bardzo pragnęłam być kochana, że mieszało mi to w głowie. Łaknąc jakiegoś uczucia, łatwo przekonać siebie, że druga osoba jest inna niż naprawdę.
— Ilona Andrews - "Magia uderza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
4504 dc6b 500
we just stopped talking
1298 5741

Working with Cat

Reposted fromcat-gifs cat-gifs via8agienny 8agienny
0019 abd2
serenity
Reposted fromindivisualist indivisualist viacats cats
5254 7713
Reposted fromparkaboy parkaboy via8agienny 8agienny
0052 8e4c 500
Reposted fromodnowa odnowa vianataliana nataliana
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon vianataliana nataliana
0481 e769
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan vianataliana nataliana
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianataliana nataliana
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa vianataliana nataliana
Pragnę by ktoś o mnie walczył, zabiegał, pokazał, że kocha i tęskni.
Reposted fromwhatyouwantsee whatyouwantsee vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl